Voorwaarden & Privacy

 • <span>Voorwaarden & Privacy</span>

  Leveringsvoorwaarden Compleetshop

  1. Een prijsafspraak is bindend, tenzij anders overeengekomen.

  2. Bij grote opdrachten kunnen wij u om een aanbetaling vragen. (50% bij aannemen opdracht, 35% bij aflevering en 15% na overdragen)

  3. De klant heeft 3 maanden de tijd om te reclameren bij een website, en 6 maanden bij een webshop. Fouten zullen in die periode kostenloos hersteld worden.

  4. De maanden hosting die men genoten / geconsumeerd heeft, moet men voldoen, en kunnen nooit met terugwerkende kracht opgezegd worden. Hosting gaat per jaar evenals domeinnamen.

  5. De facturering van de hosting geschiedt per jaar, en loopt per 12 maanden, niet per kalenderjaar.

  6.a. Bij hosting en domeinnamen geld een opzegtermijn 2 maanden. Dat wil zeggen: 2 maanden voor verlopen van uw verlengingsdatum.

  6.b. Een opzegging moet schriftelijk gedaan worden, en moet duidelijk vermelden per welke datum de opzegging in moet gaan. Dit mag per email.

  6.d. Een aankondiging dat u binnenkort wilt opzeggen zonder duidelijke specifieke datum vermelding of afhangend van het al dan of niet halen van een deadline van een nieuwe website bijvoorbeeld, wordt niet in behandeling genomen.

  U moet altijd vermelden óf per direct óf per welke datum. Immers: haalt u onverhoopt uw doelstelling met uw nieuwe website niet, dan zou u downtime en geen email meer hebben in de tussentijd.

  7. Als men het beheer van de website, domeinen en of emailboxen in eigen hand heeft, is Infiweb Media niet aansprakelijk voor fouten door toedoen van uw eigen handelen. Als wij iets moeten herstellen wordt dit derhalve gefactureerd.

  8. Als infiweb Media u een website geleverd heeft, is het niet toegestaan de broncode aan te passen, indien niet anders overeengekomen.

  9. Als infiweb Media u een website geleverd heeft, is het niet toegestaan de broncode en of andere onderdelen van de website aan derden te verkopen.

  10. Onze broncodes en scripts blijven in eigendom en beheer van Infiweb Media, tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen.

  11. Het is niet toegestaan de website geheel of deels door derden na te laten maken zonder toestemming van Infiweb Media.

  12. Infiweb Media is niet aansprakelijk voor wat klanten zelf op hun website zetten of laten zetten.

  13a. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien deze pornografisch, racistisch, beledigend of illegaal van aard is.

  13b. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant een betalingsachterstand heeft. Bij ons of bij derden.

  13c. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant zich onbetamelijk gedraagt jegens Infiweb Media of jegens derden.

  14. Het is niet toegestaan illegale downloads aan te bieden via een website die bij Infiweb Media ondergebracht is.

  15. Een offerte is vrijblijvend, en 3 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.

  16. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om diensten en aanvragen te weigeren als het in strijd is met bovenstaande voorwaarden.

  17. Als u ons uitnodigt voor een orienterend gesprek, is dit eerste gesprek altijd gratis.

  17b. Verlangt u echter dat wij zaken voor u al voor aanvang van het eerste gesprek voor te bereiden of al met een layout te komen of anderszins voorbereidend werk te doen, dan hebben wij het recht dit in rekening te brengen. Meestal gaat de opdracht door en zit dit in de totaalprijs verwerkt.

  18. Vervolgbezoeken die u aanvraagt na het eerste gesprek (met of zonder voorbereidend werk) zijn niet per definitie gratis. De uren alsmede de kilometers en de reistijd kunnen in rekening gebracht worden.

  19. Als wij naar aanleiding van uw gesprek een layout, een design, of idee moeten uitwerken maar de opdracht wordt daarna gestaakt om wat voor reden dan ook, worden deze werkzaamheden wel gefactureert.

  20. Als u na een toezegging / goedkeuring van een opdracht tijdens of voor aanvang van de uitwerking hiervan om wat voor reden dan ook uw project moet staken, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De kosten worden door ons bepaald maar zullen nooit de offertebedragen overstijgen.

  20b. Een toezegging kan bestaan uit een contract, een accordering van een offerte, accordering per email.

  20c. Een toezegging of opdracht is ook bindend bij een een mondelinge danwel telefonische opdracht / overeenkomst.

  Toelichting: Dit is overeenkomstig de Nederlandse wet.

  21. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat u uw opdracht niet kan of wil betalen, hebben wij het recht uw opdracht op hold te zetten totdat er zekerheid is hierover.

  22. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onze software / websites / drukwerk.

  23. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deadlines die niet gehaald worden door overmacht.

  23b Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een een eenzijdig bepaalde al dan niet onrealistische deadline vanuit de opdrachtgever.

  24. Gratis diensten en extra's kunnen ieder moment om wat voor reden dan ook stopgezet worden, u kunt aan deze gratis diensten dan ook geen gebruiksrecht of eigendom claimen.

  25. Heeft u een betaalsysteem wat u laat verzorgen door externe techniek, zoals I-deal, Paypal, Creditcards etc.. zijn wij niet aansprakelijk voor het malfunctioneren of schade die u oploopt door toedoen van deze betaalsystemen.

  26. Maakt u gebruik van derden als payment provider zoals ogone of cardgate, zijn wij niet aansprakelijk voor hun storingen of misbruik van hun systemen.

  27. Werkt u met fulfilment en funtioneert de koppeling niet of tijdelijk niet, kan u geen schade verhalen op Infiweb Media. Wij hebben op externe systemen te weinig invloed.

  28. Krijgt u bestellingen niet binnen door een server, email of netwerk storing of om andere redenen dan zijn wij niet aansprakelijk te stellen worden voor de geleden schade.

  29. Kortingen die berekend zijn, om wat voor reden dan ook, kunnen geheel ingetrokken worden op het moment van wanbetaling, te late betaling of aangekondige danwel gesuggereerde wanbetaling.

  30. Domein regels

  a. Domeinen mag u niet zonder toestemming van ons weg verhuizen.
  b. Domeinen kunnen niet verhuisd worden indien er een betalingsachterstand op staat.
  c. Een domeinnaam kan u aanschaffen voor minimaal 1 jaar.
  d. De opzegtermijn is 2 maanden voor verlopen van het contract.
  e. Let op: Een domeinnaam .net of .nu is minimaal 2 jaar. en wordt per 2 jaar verlengd.


  31. Als muziek, filmmateriaal of fotomateriaal op de website plaatst wat copyrights bevat, bent u zelf aansprakelijk.


  Compleetshop is een onderdeel van Infiweb Media, voor meer info: bezoek www.infiweb.nl

   

   

  VERWERKERSVERKLARING & PRIVACY

  Artikel 1. Algemeen

  1.1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
  1.2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

  Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

  2.1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
  2.2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
  2.3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
  2.4. Zie onder voor een gespecificeerd overzicht in Bijlage 1 welke gegevens wij verwerken.

  Artikel 3. Verplichtingen leverancier

  3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
  3.2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
  3.3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
  3.4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
  3.5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
  3.6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

  Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

  4.1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
  4.2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

  Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

  5.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
  5.2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
  5.3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
  5.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

  Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

  6.1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
  6.2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
  6.3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

  Artikel 7. Beveiliging

  7.1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
  7.2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
  7.3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

  Artikel 8. Meldplicht

  8.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
  8.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
  8.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  - Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  - Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  - Wat is de (voorgestelde) oplossing;
  - Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  - Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  - Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

  Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

  9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

  Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

  10.1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; en
  • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

  Artikel 11. Audit

  11.1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
  11.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
  11.3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
  11.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
  11.5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

  Artikel 12. Duur en opzegging

  12.1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
  12.2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
  12.3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
  12.4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

  Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.  13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

  Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

  Persoonsgegevens
  Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - IP-adres
  - NAW en/of bedrijfsgegevens
  Van de categorieën betrokkenen:
  - Websitebezoekers
  - Klanten


  Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Compleetshop : de specialist in Webshops al sinds 2005.